postheadericon ЗВІТ ДИРЕКТОРА за 2021-2022 н.р.

                                                          З В І Т

                 директора дошкільного навчального закладу  № 814

               Охріменко Надії  Петрівни   за 2021/2022 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі                    “ Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю”.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями

звітування є:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад № 814 розпочав функціонування у 1991 році. 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Режим роботи дошкільного  навчального закладу освіти п’ятиденний з 12 годинним перебуванням дітей ( 7.00 — 19.00).

Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня ( оздоровчий період ) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

Адміністрація  забезпечує:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та родинного осередку;

-діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах,  в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймає на роботу  педагогічний  та технічний  персонал  та звільняє з посади закладу при потребі;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Базового компонента дошкільної освіти,  забезпечую рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до їх змісту і обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- керує  різними формами співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична зала

-спортивна зала;

-кабінет психолога;

-методичний кабінет

- ігрові  майданчики для кожної вікової групи  з тіньовими навісами.

-спортивний майданчик.

- дитячі городи

 

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

Проектна потужність закладу 14 вікових груп, розрахованих на 250 дітей. Групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному закладі на теперішній час функціонує 13 груп, в яких виховується 296 дітей, з них:

2 групи раннього віку(з 2-3 років)

1 група раннього віку (1,10-3 роки) всього 66 дітей,

10 груп дошкільного віку - 230 дітей

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор,  вихователь-методист,2 музичні керівники, хореограф,  практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, 24 вихователя.

Освітній рівень педагогів:

18 педагогів – з  вищою освітою;

Кваліфікаційний рівень педагогів:

13 – спеціалісти

3– спеціаліст II категорії

7 – спеціаліст  I категорії

8 – спеціаліст вищої категорії

 

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання педагогів .

Всі педагоги протягом навчального року підвищували свій професійний рівень, навчаючись під час онлайн-вебінарів. Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпеченню ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженими постановоюКабінету міністрів України від 21.08.2019 № 800, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни.

В цьому році підвищили свою  кваліфікаційну категорію –4 педагога.

За підсумками роботи рішенням атестаційної комісії відповідають займаній посаді вихователі Гончаренко С.М.,- відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»,  Власенко І.І.,- присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «вищої категорії», Рябець Л.В., – присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «вищої категорії», Роженко А.І., – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»,

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021/2022 н.р.

В нашому садочку для всебічного розвитку малюків створені належні умови. Головною метою нашого закладу є забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного,розумового,естетичного розвитку. Весь колектив працює над завданням збереження і зміцнення здоров’я дітей, створення комфорту й затишку для найменших громадян України,впроваджуються інноваційні технології в навчальний процес. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня.

 

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ № 814 було визначено наступні цільові пріоритети  на 2022/2023 навчальний рік:

1.Розширення і поглиблення знань дітей про природу рідного краю, шляхом прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування, використовуючи дослідницько –пошукову діяльність (старші групи).

2.Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки, шляхом шанобливого ставлення до себе та інших людей, використовуючи вирішення проблемних ситуацій (молодші групи).

3.Формування у дітей усвідомлення єдності Землі і Космосу як основи цілісного сприйняття довкілля (середні групи).

 

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Дошкільний навчальний заклад № 814 здійснює свою діяльність відповідно  у до нормативних документів та законодавчих актів України:

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми “Дитина”.Заслуговує уваги ретельна підготовка вихователів до занять. Всі педагоги забезпечують індивідуальний та диференційний підхід до формування активності вихованців, розвитку логічного мислення.

В ДНЗ створена необхідна матеріальна база для організації освітнього процесу з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку: облаштовано групові кімнати, спортивний зал, музичний зал, кімната для денного відпочинку (сну). Всі групи забезпечені м’яким та твердим інвентарем, меблями, іграшками, педагогічними посібниками.

Для забезпечення умов якісного здобуття освіти в ДНЗ облаштовано природознавчий осередок на майданчику закладу для вирішення питань природознавчого, екологічного,трудового виховання, проведення пошуково-дослідної діяльності у природі.

На початок 2021-2022н.р. стан забезпечення закладу:

¾   педагогічним персоналом – забезпечений повністю;

¾   медичним персоналом – забезпечений повністю;

¾   технічним персоналом – забезпечений повністю.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

 

 

 

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори , проводили бесіди про школу,  передивлялися відео. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Заклад підключений до локальної мережі Інтернет, наявна мережа Wi-Fi. Педагоги активно використовували можливості Інтернету.

Це дає можливість в навчально-виховній та управлінській діяльності ДНЗ широко використовувати комп’ютерні технології.

В зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні вся робота з вихованцями велася у дистанційному форматі: вихователі готували відео-заняття для дошкільнят і вели спілкування з батьками за допомогою месенджеру Вайбер та сторінки у соціальній мережі Фейсбук.

Колектив працює над створенням  позитивного  іміджу нашого дошкільного закладу.

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні  ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють медичні сестри Кошман Світлана Іванівна та Кулікова  Лариса  Анатоліївна. Головним завданням є дотримання санітарно – гігієнічного режиму в приміщенні  і на території, особливо зважаючи на  актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та  з  метою попередження поширення короно вірусної інфекції проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня, моніторинг проведення профілактичних щеплень, організації харчування

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку -  1 раз у півроку, а влітку кожен місяць Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на місяць.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження,  організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень дошкільного закладу.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.

 

 

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Одним з надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є система НАССР. Система НАССР є науково-обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечних харчових продуктів шляхом ідентифікації контролю небезпечних факторів: біологічного, хімічного і фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.

 

В нашому закладі створені сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Діти отримують 3 разове харчування згідно норм. Аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання .

З боку адміністрації та медичних сестер протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.  Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів ведеться постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює  управління освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрами в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація  для батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

 

 

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти , батьки яких приймали  участь в АТО- 10дітей,

- малозабезпечені -  2 дітей,

-багатодітні оплачують 50% від вартості харчування – 8 дітей.

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  З  СІМ’ЯМИ  ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

 

ІX.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ,ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2021-2022  н.р. нещасних випадків з дітьми  під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Дошкільний заклад відвідують 8 дітей з багатодітних родин, 9 – з родин внутрішньо-переміщених осіб з окупованих територій, 10 -  батьки яких є учасниками антитерористичної операції,  2 дітей  з малозабезпечених сімей, сиріт- немає.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за  звітний період роботи дошкільного закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 

 X. РОБОТА ЗАКЛАДУ  ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ТРАВМАТИЗМУ

 

Діяльність  адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

 

Останнім часом гостро постало питання профілактики побутового травматизму. Для цього вихователі щотижня планують та проводять з дітьми та батьками бесіди з пожежної безпеки, правил поведінки в суспільних місцях,правил безпечного існування, правил дорожнього руху, тощо.

В нашому садочку є кімната ОБЖД ,де ведеться групова, індивідуальна та просвітницька робота щодо профілактики дитячого травматизму, дорожньої та пожежної безпеки, тощо.

Незамінним головним завданням нашого навчально — виховного закладу залишається реалізація закону України “ Про дошкільну освіту”.

 

Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті  та кабінеті ОБЖД є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки та плакати , дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на  ігрових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

 

 XI. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі  № 814  проведено ряд заходів, а саме : ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

XІІ.  ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО  – ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ    ДНЗ

Заклад забезпечений всім необхідним обладнанням: посудом, м’яким інвентарем,  технікою, дидактичним матеріалом, науковою, навчально – методичною літературою.

Ігрові приміщення ДНЗ  забезпечені дитячими меблями, ігровими модулями та всім необхідним обладнанням . Все обладнання відповідає таким умовам: екологічність, безпечність, привабливість, багатофакторність. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих в закладі  встановлено  пожежну сигналізацію в усіх приміщеннях ДНЗ.

Адміністрація та весь колектив дитячого садка постійно дбають про покращення добробуту садочку, кожного року за допомогою батьків та силами працівників проводяться необхідні ремонтні роботи.

Протягом року за державні кошти у закладі були проведені наступні ремонтні роботи:

¾   Заміна ламп освітлення в будівлі ДНЗ.

¾   Заміна каналізаційних труб  в підвалі.

 

    заклад за державні кошти отримав:

¾   господарчі товари в повному обсязі;

¾   оргтехніку;

¾   книжкова шафа для методичного кабінету;

¾   шафа для документів;

¾   шафа для горщиків.

¾   пожежні шафи 8-шт;

¾   ліжка дитячі 3-х ярусні – 10 шт.;

¾   фізкультурне обладнання;

¾   шафи для одягу працівників -8 шт;

Для поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих в закладі  встановлено  пожежну сигналізацію в усіх приміщеннях ДНЗ.

Адміністрація та весь колектив дитячого садка постійно дбають про покращення добробуту садочку, кожного року силами працівників проводяться необхідні ремонтні роботи.

 

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Залишити відгук